Notulen ALV 24 februari 2023

ALV Eemsmondrunners 24 februari 2023
 
Met kennisgeving afwezig: Kea, Maria, Richard, Marianne, Anita Westra, Jaap, Jan Molema, Sjors

 1. Opening: Ab opent de vergadering.
 2. Notulen: Notulen ALV 2022. Geen opmerkingen, goedgekeurd.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken: Mirna en Stein hebben hun MS fietstocht succesvol voltooid. Ze zijn donderdag 23 februari gefinisht in Kaap de Goede Hoop.

 
We hebben geïnventariseerd of er interesse is bij de bewoners van het COA nabij het zwembad om bij de ER te komen trainen. Waren wel wat jongeren onder de 18 geïnteresseerd alleen kunnen leden lid worden vanaf 18 jaar. Onder de
volwassenen was ook enige interesse alleen als er gescheiden getraind kan worden (man, vrouw) Hier kunnen/willen we niet aan voldoen. Het plan was mooi afgedekt dat bewoners onder de vlag van het COA lid zijn zodat ze altijd nieuwe deelnemers konden aanmelden als er iemand vertrok. Voorlopig staat dit geparkeerd.

 1. Jaarverslag secretaris: Compleet verslag staat op de site.
 2. Jaarverslag penningmeester: Penningmeester benoemt dat het eerste jaar dat de contributie verhoogd is de kosten naar beneden zijn gegaan en de onkostenvergoeding van de trainers gelijk zijn gebleven. Er is ongeveer € 800,- meer binnen gekomen door de verhoogde contributieverhoging mede doordat we stabiel zijn gebleven qua ledenaantal. Kosten trainingsmateriaal nieuw ( divers nieuw trainingsmateriaal aangeschaft)  De kas staat ongeveer € 3500,- in de plus.
 3. Vaststellen contributie: Geen reden om de contributie te veranderen.
 4. Begroting 2023: Janny merkt op dat er geen begrotingspost voor de activiteitencommissie staat vermeld. Penningmeester zegt dat daar wel ruimte voor is en zal worden aangepast. Tiny merkt op dat het komend jaar een lustrumjaar is. Gerekend vanaf de oprichting ( statutair is dit nog niet het geval)
 5. A verslag kascommissie: Cor en Anita van Bergeijk hebben de kas gecontroleerd en geven de penningmeester decharge.

B Benoeming nieuw lid kascommissie: Michel vervangt Cor en Anita gaat haar tweede jaar in. 
 

 1. Commissie Lief en Leed (vacature)  Lief en Leed verzorgd kaartjes, bloemen of een fruitmandje aan leden die dit even nodig hebben. Als leden iets horen over een geblesseerde loper of een feestelijk gebeuren van een loper kan men dit  melden bij de commissie Lief en Leed zodat zij actie ondernemen. Maria stopt met haar activiteiten Lief en Leed. Wiesje volgt Maria op samen met Ellen die nog zittend lid is.
 2. Activiteitencommissie: Janny verteld wat er zoal door de activiteitencommissie  is gedaan het afgelopen jaar. De jaarlijkse BBQ met maar €10,- inleg pp, loopje bij lid Roelof in Exloo, Sinterklaasavond bij Michel en Dianne en een afsluitende eindejaars/kerstloop en aansluitend glühwein en warme chocomelk bij Mart.  

Ellen verteld wat er 2023 zoal op het programma staat. Staan op de koningsmarkt en loten verkopen met  prijzen die aangeboden zijn doormiddel van giften, jaarlijkse BBQ, Lustrum ? , Run van Winschoten.
De activiteitencommissie bestaat uit Janny, Jenny, Cor, Bertus, Dianne en Ellen.
 

 1. Trainingen: Jan Hendrik doet het woord: door de zeer lage opkomst bij de starters/beginnersgroep en de daaruit voortvloeiende frustratie bij de trainer maar ook bij de andere lopers die wel de motivatie hebben om te komen is in overleg met het bestuur besloten om in het vervolg nog 1 trainingsdag aan te bieden aan deze groep. De trainers besteden veel tijd aan de training en bereiden dit zorgvuldig voor maar vinden weinig respons met name de beginnersgroep. De trainingsdag verandert ook van de maandag naar de dinsdag.

Verder heeft trainer Jaap aangeven het wat rustiger aan te willen doen. Niet door helemaal te stoppen maar wel maar wel met minder training geven.
 
Jan Hendrik heeft verder ver gevorderde plannen om een gevorderden + groep te realiseren. Dit idee is ontstaan toen hij samen met Ab een wedstrijd in Delfzijl bezocht en concludeerden dat er weinig ER,s op het podium belanden tijdens diverse wedstrijden. Hier wil hij graag verandering in brengen aan de hand van het volgende:
Lopers die interesse hebben dienen gedisciplineerd te zijn en ambitie hebben om beter te willen worden. ( podium plekken is mooi maar geen must)
Dienen 3x per week te trainen.
Ook krachttraining is hier onderdeel van.
Doelgericht naar wedstrijden met bijbehorende traingsschema,s( alle afstanden mogelijk) die Jan Hendrik met ondersteuning van René maakt.
Trainingsprogramma zal aan de groep worden voorgelegd.
Afspraak is afspraak
Dieper ingaan op o.a. voeding, ademhaling en wat nog meer komt kijken om een zo goed mogelijk balans te vinden in enerzijds lopen en anderzijds levensstijl.
Jaar of half jaarlijkse programma wat bijgesteld kan worden en geëvalueerd wordt.
Bij genoeg deelname zal begonnen worden met een opstartprogramma.
Coopertest wordt het ijkmoment.
 
Jan Hendrik wil hier energie in steken als er minimaal 6 lopers interesse hebben en zal komende periode inventariseren. Ellen en Jesper voelen er wel wat voor.
Dit resulteert in het volgende schema:

Dinsdag beginners 19.00 uur Jan Hendrik
Dinsdag gevorderden 19.00 uur René
Donderdag gevorderden 19.00 uur Om de week Jaap of Marianne
Donderdag gevorderden + 19.00 uur Jan Hendrik

 
Wanneer we hiermee starten zal kenbaar gemaakt worden via app en site.
 

 1. Vertrouwenspersoon: Anneke is de vertrouwenspersoon binnen de vereniging. Door de overheid zijn verenigingen verplicht dat bestuurders en trainers een VOG te hebben.

Dit zal worden uitgezocht hoe we dit als vereniging kunnen aanvragen.
Ieder lid dient zich bewust te zijn van het plaatsen van berichten op sociaal media. Een verkeerde woordkeuze kan onbedoeld hard binnenkomen zonder dat er kwade bedoelingen ten grondslag liggen.
De ontvanger bepaalt.
Praat niet over elkaar maar met elkaar.

 1. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Anneke Krijger (penningmeester)

Anneke wordt unaniem herkozen.
 
Aftredend en niet herkiesbaar Marinda Pieters (lid)
De voorzitter overhandigd haar een bosje bloemen voor haar bewezen diensten,
 
Verkiesbaar Jesper Bergsma (lid)
Jesper wordt unaniem aangenomen.

 1. Rondvraag: Andries: gaat tijdens de Grunnegerweek op 9 september Broezen deur Oethoezen organiseren. Wandelend of rennend door markante plekken in Oethoezen. De afstand zal rond de 8 kilometer zijn.

Hij vraagt met goedkeuring de kvk nummer te mogen gebruiken van de ER. Het evenement zal niet onder de vlag van de ER georganiseerd worden alleen is een kvk nummer nodig om diverse dingen eenvoudiger aan te vragen. (akkoord)
Andries vraagt om helpende handjes. Deze kunnen zich melden bij Andries.
 
Kea: niet aanwezig maar heeft de vraag gesteld of we een beginnersgroep kunnen opstarten met als doel de Eemsmondloop.
Komen meerdere reacties om mensen geïnteresseerd te krijgen voor de ER. Neem iemand mee naar de training, via de sportschool mensen activeren.
Bestuur neemt dit mee naar de eerst volgende bestuursvergadering.
Wiesje: vraagt hoe het staat met de clubkleding. Is besteld aldus Anneke. Broeken gaan niet door.
Wiesje: vindt het jammert dat er sinds we vanaf de sportschool vertrekken mensen bij terugkomst al grotendeelsvertrokken zijn.Trainer René stelt voor om via de hoofdstraat gezamenlijk weer terug te komen vanwaar we vertrekken.
Ellen stelt nog voor om maandelijks in de sportschool na de training een kopje koffie of thee te drinken voor de saamhorigheid.
Trainer René: Er is overleg geweest met de Eemsmondloop comité. Zoals het er nu uitziet zal het de laatste keer zijn dat de Eemsmondloop wordt georganiseerd in de huidige vorm. Wellicht dat er een andere loop en afstand in de toekomstvoor in de plaats komt op Meij.
Verder zegt René dat het chipbestuur naarstig op zoek is naar extra handjes. Geïnteresseerden kunnen zich melden aldus René.
Ellen: heeft geen rondvraag maar wil wel haar veer kwijt die jaarlijks rondgaat naar een gewaardeerd lid in de ogen van de huidige veerhouder.
Ellen wijst Wiesje aan als nieuwe veerhouder. Altijd belangstellend, is er altijd, begaan met de club en ook nog vaste taxichauffeur voor Marinda naar de trainingen toe aldus Ellen.
Jan Hendrik: Benoemt dat er 4 van de 5 manieren zijn om iets aan hem te melden en uitgerekend de 5e (appen) gaat men doen. Al meermaals aangeven dat dit geen mogelijkheid is. Alle andere 4, via sms, via mail, via telefoon of langs te komen op de koffie .Moest dit even kwijt.
Gerben: Wil graag tijdens de volgende ALV beschikking hebben over een beamer om zo het afgelopen jaar bij langs te gaan aan de hand van foto’s
 
 

 1. Sluiting: Ab sluit de vergadering.