Notulen ALV 01-03-2019

Aanwezig 23 personen. MKA: Anita westra, Wiesje Jakobs, Tiny Meywes, Marianne Waterman, René vd Wal, Sjors Slagter.
Opening. Voorzitter opent de vergadering.
Notulen. De notulen van de ALV over het jaar 2017 blijken niet op de site te staan waar dus ook geen op of aanmerkingen over geplaatst kunnen worden. Ze zullen spoedig op de site te vinden zijn.
Mededelingen en ingekomen stukken.   We zullen dit jaar wederom met een startersgroep beginnen. Om dit extra onder de aandacht te brengen zullen er huis aan huis in Uithuizermeeden flyers worden verspreid.
Loopgroep Bedum geeft trainerscursussen, als er animo is kunnen wij daarbij aansluiten. Er zijn vijf geïnteresseerden: Richard vd Werff, Erik Bakker, Jan Hendrik Polhuijs, Ellen la Crois en Ab Slagter. Dit komt voort uit de samenwerking van de nieuwe gemeente het Hoogeland waar vijf loopgroepen actief zijn.
Jan Hendrik Polhuijs vraagt of het verstandig is als een bestuurslid trainingen moet/kan geven  ivm dubbele pet.
Jaarverslag secretaris.  De secretaris neemt ons aan de hand van foto’s en tekst mee door het afgelopen jaar. Algemene hoogtepunten zijn de loopjes van het Ommenlanderloopcircuit waar uitstekende resultaten waren behaald en de kleding wat een hoofdpijndossier is geworden terwijl de kledingpresentie op 14 april heeft plaats gevonden. Verder wat eruit sprong was het afscheid van oud trainer Bert Holstein die verrassend aanwezig was en de aanstelling van zijn opvolger Marianne waterman. 6 oktober was het lustrumfeest. Verder is er nog een powerpoint met begeleidende muziek hoe  actief de Eemsmondrunners het afgelopen jaar zijn geweest in verschillende loopjes.
Jaarverslag trainers.    Het jaarverslag besloeg 4 A4tjes aldus de trainer. De trainer  legde nog een paar kritische noten op tafel betreft de motivatie hoe er soms getraind wordt door de groep. Na afloop van de vergadering was er een presentatie van Evelyn Polhuijs dochter van, over het nut van krachttraining voor  hardlopers. Hiermee bevestigde zij dus waar de trainer ook altijd op hamert “het nut van loopscholing”. Verder benoemt hij de prima samenwerking met vertrokken trainer Bert Holstijn en hoopt dit te kunnen voortzetten met onze nieuwe trainster Marianne Waterman.
Jaarverslag penningmeester.   De penningmeester neemt ons aan de hand van het projectiescherm mee naar de in en uitgaven van het afgelopen jaar.
Vaststellen contributie 2019 / begroting 2019.  Dit wordt een gecombineerd punt omdat ze parallel lopen. Bestuurt stelt voor om de contributie met € 2,50 te verhogen. Contributie bedraagt dan € 50,- Bij rondvraag van de aanwezigen is daar geen bezwaar tegen. Reden van de verhoging zijn de oplopende kosten. Assistenttrainers worden vrijgesteld van contributie. 2e trainster  Marianne Waterman neemt deel aan de dag van de atletiek ivm licentie van de KNAU. Deze kosten worden gedeeld met loopgroep Artemis waar zij ook trainingen geeft. Jessica vraagt of we ons hebben aangemeld voor de Rabobank sponsorbijdrage. De bank geeft sportverenigingen die lid zijn van de Rabobank een bepaalde financiële bijdrage aan de hand het aantal stemmen die de betreffende verenging krijgt. Wij hebben wel een betaalrekening bij de Rabobank maar zijn geen lid. Hebben daar als bestuur al eens naar gekeken maar vonden het  niet relevant voor ons ( relatief kleine verenging) Jennie vraagt wat te doen met leden die wel kleding hebben gekocht waarvan een groot gedeelte  door de vereniging is gefinancierd en zich binnen 1 a 2 jaar uitschrijven als lid. Wij kunnen hier niet zoveel aan doen maar hopen dat wanneer iemand lid is van de vereniging  en kleding aanschaft hier wel de periode van het  sponsorcontract actief zal zijn voor de  vereniging.
Verslag kascommissie/benoeming nieuw lid kascontrole.   Maria Oosten en Erik ten Boer hebben de kascontrole uitgevoerd en hebben de kas goed bevonden. Erik zwaait af en Maria zal nog een jaar plaats nemen samen met nieuw lid Bertus Visser. De voorzitter verleent namens het bestuur de penningmeester  decharche.
Oranjefonds.   Ook dit jaar doen we weer mee met de collecte van het Oranjefonds 11 t/m 15 juni. Heeft vorig jaar bijna € 470,- opgebracht dus zeer lucratief voor de club. Anneke Krijger en Ellen la Crois nemen dit op hun en  zullen spoedig een indeling maken betreft het collecteren. Er gaat direct een lijst rond om hier voor aan te melden.
Bestuursverkiezing.  Aftredend en herkiesbaar zijn voorzitter Ab Slagter en Secretaris Gerben Feenstra. Er zijn geen tegenkandidaten waarbij beide heren met goedkeuring van de aanwezige leden voor een periode van drie jaar hun functie aanvaarden.
Rondvraag. Trainer René la Crois vraagt of er bezwaar is om de trainingstijden iets op te rekken zodat alles goed aan bod komt. Er wordt gepeild of er bezwaren zijn. Training tot 20.30 is bij niemand een bezwaar. Hiermee worden de nieuwe trainingstijden vastgesteld van 19.00 uur tot 20.30 uur.  
Bertus Visser vraagt of er één of andere samenwerking met de sportschool ( Uithuizermeeden) mogelijk is. Dit kan niet omdat we een sponsorcontract met de sportschool in Warffum hebben maar we kunnen altijd een paar flyers deponeren voor nieuw aanwas.
Erik Bakker vraagt of het iets is om vooraf vaste doelen te stellen betreft bepaalde loopjes. Komt soms voor dat er een aantal voor de ene loop kiezen en ander deel voor een andere loop. Ten eerste zetten we de club beter op de kaart als we meer gezamenlijk gaan en het is bovendien gezelliger. Er staan volgens de voorzitter wel bepaalde loopjes vast in het trainingsschema maar we kunnen er wel gerichter naar kijken.
Richard vd Werff vraagt of er niet één of andere FunRun kan worden georganiseerd dit in navolging van de loopgroep Artemis die daar enorm succes mee hadden. Wordt in beraad genomen.
Jennie vd Veen vraagt of het een idee is om een hardloop 4 daagse te organiseren. René Rijploeg had hier vorig jaar aan deel genomen in Delfzijl en had dit als zeer leuk ervaren. De voorzitter zegt als er iemand is die zich hiervoor geroepen voelt het mogelijk is om dit te organiseren.
Gerben Feenstra wil  weer garbidgerun organiseren. Wordt aan de trainer gevraagd of dit in te passen is in het trainingsprogramma. Wordt met goedkeuring vastgesteld op de laatste dinsdag van mei. Ipv het 4 mijlparcours wordt nu gekozen voor een rondgang door het dorp zelf.