ALV 1 maart 2019

Hallo Eemsmondrunners,

Vrijdagavond 1 maart hebben we onze jaarvergadering in de kantine van de Heracliden. We beginnen om 20.00 uur. De agenda vind je hieronder. Na het officiële deel krijgen we een presentatie over nut en noodzaak van krachttraining voor hardlopers door Evelyn Polhuijs.

Komt allen!!

Bestuur Eemsmondrunners

Agenda algemene leden jaarvergadering vrijdag 1maart 2019
Locatie: kantine voetbalvereniging Heracliden
Aanvang: 20.00 uur
 
 
 
 
1.     Opening
 
2.     Notulen
 
3.     Mededelingen en ingekomen stukken
 
4.     Jaarverslag secretaris
 
5.     Jaarverslag trainers
 
6.     Jaarverslag penningmeester
 
7.     Vaststellen contributie 2019
 
8.      begroting 2019
 
9.     a-Verslag kascommissie
b-Benoeming nieuw lid kascontrole
       
10.   Oranje Fonds
     
11.  Bestuursverkiezing
            Aftredend en herkiesbaar Ab Slagter ( voorzitter)
            Aftredend en herkiesbaar Gerben Feenstra (secretaris)
            Tegenkandidaten kunnen tot een week voor aanvang melden bij het bestuur
       
12.   Rondvraag
           
13.  Sluiting
 
 
        
Presentatie van Evelyn Polhuijs “functionele krachttraining bij hardlopen ‘
 
De heup als motor